Samenwerking

 Het doel van de samenwerkende partijen is om door middel van een goede onderlinge informatievoorziening, afstemming en samenwerking te komen tot een doelgerichtere en snellere ontwikkeling van het tuinbouwcluster in de regio Arnhem-Nijmegen. De meerwaarde van dit pact komt tot stand doordat:

- Er gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke en gedeelde visie voor de ontwikkeling van het tuinbouwcluster in de regio Arnhem-Nijmegen;

- Er gewerkt wordt vanuit een gezamenlijk plan;

- Er meer en een intensievere afstemming van initiatieven en acties van de verschillende betrokken partijen plaatsvindt, waardoor het effect groter is;

- Er een bundeling plaatsvindt van kennis en netwerken, waardoor er effectiever en met meer slagkracht gewerkt kan worden;

- Er een betere informatie- en kennisdoorstroming is;

- Er gezamenlijk gewerkt wordt aan het stevig positioneren van NEXTgarden en het tuinbouwcluster;

- Er gezamenlijk gewerkt wordt aan het verbeteren van het vestigingsklimaat met als doel meer perspectief te bieden voor bestaande en nieuwe ondernemers;

- Er gezamenlijk gewerkt wordt om meer kansen te scheppen voor ondernemerschap en start-ups;

- Er gezamenlijk en in samenspraak met Greenport Gelderland op zowel regionaal als nationaal niveau gewerkt wordt aan het verkrijgen van (nationale) budgetten en investeringsfondsen.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA